Hidrantne mreže

Bilo da je u putanju zakonska obavezujuća norma ili je u pitanju savesnost vlasnika objekta, svedoci smo da se sve više pažnje pridaje izgradnji protivpožarnih sistema. Kao odgovor na ovo, u svojoj ponudi imamo:

  • izgradnju spoljne hidrantne mreže;
  • izgradnju unutrašnje hidrantne mreže;
  • izgradnju Sprinkler sistema za gašenje požara.

Spoljne hidrantne mreže, u zavisnosti od projekta možemo izgraditi kako od PEHD (okiten) tako i od PPR („plastičnih“) cevi. Više o izgradnji cevovoda od PEHD cevi možete pročitati ovde. Prilikom izgradnje koristimo samo atestirane cevi i fazonske komade sa mogućnošću ugradnje kako livenih tako i PEHD fazonskih komada.

Unutrašnju hidrantnu mrežu izrađujemo od pocinkovanih cevi sa mogučnošću narezivanja cevi prečnika do Ø4″ (Ø100mm). Unutrašnja hidrantna mreža za gašenje požara koristi vidno montirani zidni hidrant, kojim preko creva i mlaznice rukuje čovek.

Sprinkler sistemi za razliku od klasične unutrašnje hidrantne mreže kojoj je za potrebe gašenja požara potreban čovek, koristi automatiku. Sprinkler sistem se sastoji od mreže cevi na kojima se nalaze mlaznice osetljive na toplotu i automatike koja aktivira sistem za gašenje požara. Prednost sprinkelra u odnosu na klasičnu hidrantnu mrežu je visoka efikasnost, jednostavno održavanje, mogućnost smrtnog ishoda i povreda usled gašenja požara ne postoje jer ne postoji potreba da čovek ulazi u požarom zahvaćen prostor, aktiviraju se samo one prskalice koje su zahvaćene požarom pa je iz tog razloga šteta od izlivene vode svedena na minimum.


Slike nekih od izvedenih hidrantskih sistema:

Na mestima gde je ne postoji mogućnost pouzdani izvori za snabdevanje hidrantske mreže vodom i potrebna količina vode za gašenje požara ugrađujemo uređaje za podizanje pritiska vode, takozvane buster stanice. Dok na mestima gde postoji nedovoljna količina vode, ugrađujemo sisteme za poveđanje protoka koji se sastoje iz rezervoara za vodu i buster postrojenja.

Ukoliko Vam  je potrebno, u dogovoru sa našim saradnicima, možemo Vam pržiti uslugu projektovanja i nadzor u vidu odgovornog izvođača radova kako na spoljnim tako i unutrašnjim hidrantnim instalacijama.